Algemene Voorwaarden

Privacystatement Advanced Vision

Privacy en cliëntgegevens
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk en voorgeschreven door beroepsorganisaties om gegevens over de klant (supervisant/coachee/student/medewerker) en diens begeleiding vast te leggen. Dit gebeurt via het dossier van de supervisant/coachee/student/klant (cliëntdossier), waarin alle gegevens over de intake en begeleiding van de klant worden verzameld.

Alle dossiers van klanten samen vormen een zogenaamde persoonsregistratie.
Voor het opzetten van en werken met een persoonsregistratie bestaat in Nederland sinds 1990 een aparte wet, de Wet op de Persoonsregistratie of de WPR.

De door(overheids)instanties, bedrijven, instelling en privépersonen aan Advanced Vision verstrekte gegevens over klanten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald.

De door instellingen, bedrijven en particulieren aan Advanced Vision verstrekte gegevens worden uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen.

Advanced Vision houdt zich aan de bepalingen in haar privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, blijft gelden.

De Wet op de Persoonsregistratie (WPR)

De Wet op de Persoonsregistratie regelt de verplichtingen van de persoon of de instantie die een persoonsregistratie opzet en gebruikt. Zo bestaat er bijvoorbeeld de verplichting om een Privacyreglement op te stellen en dit reglement ter goedkeuring aan een overheidsinstantie (de Registratie Kamer) voor te leggen.
Advanced Vision heeft zo’n Privacy reglement opgesteld en aangemeld. In dit reglement staat precies aangegeven hoe men binnen Advanced Vision omgaat met schriftelijke gegevens over en van de klanten, hoe deze gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze gegevens.
Een belangrijk deel van het Privacyreglement gaat over de rechten van klanten ten aanzien van de over hen opgeslagen gegevens.

Privacyreglement, geheimhouding en de rechten van de klant bij Advanced Vision.
Als iemand zich aanmeldt voor begeleiding bij Advanced Vision begint het vastleggen van diens gegevens; een klant moet daarvan op de hoogte worden gesteld.

Advanced Vision houdt alle informatie over klanten, die aan haar worden overgedragen ten behoeve van de uitvoering van een afgesloten contract geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Advanced Vision is verantwoordelijk voor deze geheimhoudingsplicht zowel ten aanzien van het personeel als voor eventueel bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en zorgt voor naleving van deze geheimhoudingsplicht.

Naast vermelding van het feit dat er gegevens worden opgeschreven en bewaard, moet een klant ook weten wat zijn of haar rechten zijn met betrekking tot die gegevens. Hierbij worden door Advanced Vision de algemeen aanvaarde rechten ten aanzien van klanten in acht genomen. Het gaat in grote lijnen om de volgende rechten:

1. Het recht op inzage van de gegevens
De klant, die zijn gegevens wil inzien, kan daartoe een verzoek indienen bij de eindverantwoordelijke begeleider. Deze begeleider zorgt er dan voor dat binnen korte termijn (maximaal 3 dagen) gehoor wordt gegeven aan de wens van de klant.
2. Het recht op correctie van feitelijke onjuistheden
Als de klant van mening is dat er feitelijke onjuistheden in zijn dossier gegevens staan, heeft de klant het recht op correctie van die gegevens.
3. Toestemming begeleiding en vaststelling begeleidingsplan
Advanced Vision draagt er zorg voor dat de begeleiding van de klant(en) dan wel vaststelling of wijziging van het begeleidingsplan slechts plaatsvindt met gerichte toestemming van de klant.
4. Het recht op een kopie van de gegevens
Een klant van Advanced Vision kan desgewenst een kopie van zijn dossiergegevens krijgen.
5. Het recht op verlenen van toestemming voor verstrekking van gegevens aan derden
Gegevens uit het dossier van een klant kunnen alleen aan derden (personen of instanties buiten Advanced Vision) worden verstrekt als de klant daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend; dit geldt zowel tijdens als na de begeleiding gedurende de bewaartermijn voor dossiers.
Het kan voor de begeleiding van de klant van belang zijn dat in zijn dossier gegevens worden opgenomen over zijn godsdienst, levensovertuiging of ras. Indien hij/zij bezwaar heeft tegen registratie van deze gegevens kan hij/zij Advanced Vision dat kenbaar maken. Als daarbij na overleg nog bezwaren vanuit de klant blijven bestaan zullen deze gegevens niet in zijn/haar dossier worden opgenomen.

Het dossier van de klant

Het klantdossier is de neerslag van de hele begeleiding van een klant en bevat aantekeningen over aanmelding, intake, begeleiding en beëindiging/afronding van het begeleidingstraject. Verder bevat het dossier gegevens over de financiële en administratieve regelingen, eventuele correspondentie rond de begeleiding en gegevens over de resultaten van deel-onderzoeken.

Direct verantwoordelijke voor het bijhouden van het dossier is de begeleider die ook verantwoordelijk is voor de begeleiding van de betreffende klant.

Deze begeleider schrijft ook het eventuele rapport aan de opdrachtgever/klant.

Bewaren van dossiers

Advanced Vision stelt bij beëindiging van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten bij beëindiging van de begeleiding van de klant aan de opdrachtgever/klant.
Dossiers worden 7 jaar bewaard; na 7 jaar worden zij geheel vernietigd.

Advanced Vision kan een exemplaar van dit privacyreglement overleggen: een kopie van het volledige Privacyreglement is voor iedereen ter inzage.